Pravidlá ochrany osobných údajov 

 

Všeobecné informácie


Tento dokument stanovuje zásady ochrany osobných údajov webových stránok (ďalej len "webová stránka"). Webová stránka je spravovaná spoločnosťou Marek Stalmašek so sídlom v Žiline 01004, Osvety 252/49, IČO: 47 367 113, DIČ: 1080966535, zapísaná na Obvodnóm úrade žilina, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 580-52350. 

Podmienky začínajúce veľkými písmenami majú význam, ktorý im vyplývajú z pravidiel webovej stránky.

 

Osobné údaje zozbierané kontrolórom webovej stránky sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľný pohyb takýchto údajov a zrušuje smernicu 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník Európskej únie L 119, strana 1) (ďalej len "GDPR").

 

Portál stagefashion.eu a platforma na ktorej portal prevadzkujeme vynakladá veľké úsilie na ochranu osobných údajov a informácií týkajúcich sa užívateľov, ktorí sú mu zverení. Kontrolór vyberá a používa s náležitou starostlivosťou vhodné technické opatrenia vrátane programovacích a organizačných opatrení na ochranu spracovania osobných údajov, najmä zabezpečuje údaje proti prístupu neoprávnených osôb, zverejnenie, stratu a poškodenie, neoprávnené úpravy a spracovanie s porušením záväzných právnych ustanovení.

 

Služby dostupné na webovej stránke nie sú určené pre používateľov mladších ako 15 rokov. Portal Stagefashion.eu neposkytuje úmyselný zber osobných údajov osôb mladších ako 15 rokov.

 

Osobné údaje

Kontrolór osobných údajov
Kontrolór vašich osobných údajov je:,

 

Marek Stalmašek so sídlom v Žiline 01004, Osvety 252/49, IČO: 47 367 113, DIČ: 1080966535, zapísaná na Obvodnóm úrade žilina, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 580-52350.

 

 Kontrolóra osobných údajov môžete kontaktovať v záležitostiach súvisiacich s vašimi osobnými údajmi:

Adresa: Osvety 252/49, 01004 Žilina.

Aleb  formulárom na konci tejto stránky.

Ciele a právne základy spracovania osobných údajov

Kontrolór spracováva vaše osobné údaje na nasledujúce účely a v nasledujúcom rozsahu:

 

(napríklad vytvorením účtu), t. j. údaje uvedené v registračnom formulári na webovej stránke, t.j. e-mailová adresa a heslo, pohlavie, dátum narodenia; ak je účet zaregistrovaný prostredníctvom externej autentifikačnej služby (napr. Google+, Facebook), uložíme vaše meno; aby sme mohli poskytovať služby, ktoré si vyžadujú vytvorenie účtu, spracujeme vaše údaje uvedené v účte;

poskytovať služby, ktoré nevyžadujú vytvorenie účtu, tj prehľadávanie webových stránok vyhľadávača webových stránok, obsahu a služieb, generovanie propagačného kódu, spracovanie vašich osobných údajov v rámci vašej činnosti na webových stránkach, tj informácie o obsahu alebo služby, ktoré prehľadávate, informácie o zariadení, operačný systém, umiestnenie a jedinečné ID, adresu IP;

 

štatistiky používania konkrétnych funkcií dostupných na webových stránkach, uľahčenia používania webových stránok a zabezpečenia IT bezpečnosti webových stránok, spracovávame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity na webových stránkach a čas strávený na každom z podstránok webovej stránky, históriu prehliadania, umiestnenie, IP adresa, ID vášho zariadenia, informácie vo vašom webovom prehliadači a operačnom systéme;

 

určovanie, nárokovanie a vykonávanie nárokov, ako aj poskytnutie ochrany proti nárokom v súdnom konaní a konania pred inými výkonnými orgánmi, môžeme spracovať vaše osobné údaje, ktoré boli predložené počas registrácie na webových stránkach (vytváranie účtovníctva), a ďalšie údaje potrebné na preukázanie existencie nároku alebo ktoré sú založené na právnych predpisoch, súdnom príkaze alebo inom súdnom konaní;

s ohľadom na sťažnosti a návrhy a odpovede na otázky používateľov spracovávame osobné údaje, ktoré ste zaslali v kontaktnom formulári, sťažnostiach a podaniach, alebo s cieľom odpovedať na otázky obsiahnuté v inom formulári a niektoré osobné údaje uvedené vo vašom účte, ako aj údaje týkajúce sa služby, ktoré sme poskytli, ktoré sú dôvodom sťažnosti alebo návrhu a údaje z dokumentov priložených k sťažnosti alebo návrhu;

 

marketing našich služieb a služieb našich partnerov vrátane opätovného uvedenia na trh, za týmto účelom spracovávame osobné údaje, ktoré ste odoslali pri vytváraní vášho účtu a jeho aktualizáciu, údaje týkajúce sa vašej aktivity na webových stránkach vrátane aktivít, ktoré sú registrované a uložené prostredníctvom súborov cookie , najmä históriu prehliadania, históriu vyhľadávacích nástrojov, kliknutia na webové stránky, dátumy prihlásenia a registrácie, históriu a vašu aktivitu spojenú s nami komunikujúcimi s vami. V prípade opätovného uvedenia na trh používame údaje o vašej aktivite, aby sme vás oslovili s naším marketingom, ktorý sme oznámili mimo webovej stránky.

Prioritný formulár ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

 2020

 Stagefashion.eu All Rights Reserved.